Voľby do NR SR 2016 – delegovanie členov

VOĽBY DO NR SR v roku 2016

vyhlásené na sobotu 5. marca 2016 rozhodnutím predsedu NR SR č. 307/2015 o vyhlásení volieb do NR SR

Obec Košúty v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2016 zverejňuje  elektronickú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ou.kosuty@stonline.sk

Top