Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V GALANTE
13. 04. 2022
oddelenie požiarnej prevencie
Parková 1607/10, 924 01 Galanta ·
Vybavuje:
Galanta pplk. Ing. Gabriel Megó
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante
V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta
od 14.04.2022 o 12:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :
a) vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
c) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.
plk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
riaditeľ

 

ZDIEĽAŤ