Nájom poľnohospodárskej pôdy – náhradné úžívanie

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor Vám dáva do pozornosti usmernenie ku konaniu podľa novely zákona č. 504/2003 z. z. o nájme poľnohospodárskej pôdy. Usmernenie sa dotýka vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktorým boli v minulosti vymerané pozemky do náhradného užívania podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. a tým majú možnosť požiadať okresný úrad o rozhodnutie o podnájomnom vzťahu k doterajším náhradným pozemkom (DNP).
Informácia o nájme poľnohospodárskych pozemkov – náhradné pozemkyTlačivo pre nájomcuTlačivo pre vlastníka