Okresné riaditeľstvo HaZZ Galanta vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.06.2018 o 00:00 hod.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante v súvislosti so súčasným stavom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018 o 00:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa ZAKAZUJE:

a/ vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

b/ zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

c/ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom ZAKAZUJE najmä:

a/ fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b/ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c/ zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d/ vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania

ZDIEĽAŤ