ÚRADNÁ TABUĽA

Zdravotná prednáška s názvom OCHORENIA KRVNÉHO SYSTÉMU

MO SENIOR Jednoty dôchodcov Slovenska, MO SZZP a MO SČK v Košútoch usporiadajú dňa 22. marca 2019 (piatok) o 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome zdravotnú prednášku s názvom OCHORENIA KRVNÉHO SYSTÉMU. Lektorka: Doc.MUDr. Eliška Kubíkovám, PhD. Všetkých srdečne pozývame !

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Košúty, zastúpená starostkou obce Mgr. Zdenkou Mačicovou, oznamuje, že obec v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok 2018 úroveň vytriedenia

Darovanie krvi dňa 15. 2. 2019

Miestny spolok SČK v Košútoch oznamuje, že dňa 15.2.2019 v piatok, usporiada DAROVANIE KRVI v nemocnici sv. Lukáša v Galante. Doprava je zabezpečená od ZŠ o 7:00 hod. Prineste si so sebou platný občiansky preukaz a kartičku poistenca

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov

KALENDÁR PODUJATÍ