ÚRADNÁ TABUĽA

Výzva – prísny zákaz dávať stavebný odpad do smetných nádob

Technické služby mesta Galanta vyzývajú občanov, že je PRÍSNE ZAKÁZANÉ dávať stavebný odpad do smetných nádob. V prípade, ak sa zistí, že sa v nádobe stavebný odpad nachádza, táto nebude od občanov odobratá. Ak sa vozidlo stavebným odpadom poškodí, náklady spojené s opravou bude musieť občan uhradiť.

Národný projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčasti bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality prostredníctvom koordinácie komplementárneho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov. Zaoberá sa postupmi na znižovanie

Zdravotná prednáška s názvom OCHORENIA KRVNÉHO SYSTÉMU

MO SENIOR Jednoty dôchodcov Slovenska, MO SZZP a MO SČK v Košútoch usporiadajú dňa 22. marca 2019 (piatok) o 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome zdravotnú prednášku s názvom OCHORENIA KRVNÉHO SYSTÉMU. Lektorka: Doc.MUDr. Eliška Kubíkovám, PhD. Všetkých srdečne pozývame !

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Košúty, zastúpená starostkou obce Mgr. Zdenkou Mačicovou, oznamuje, že obec v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok 2018 úroveň vytriedenia

KALENDÁR PODUJATÍ