Použitie prípravku Roundup BIAKTIV

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie povoľuje pre Slovenský vodohospodársky podnik , štátny podnik, Odštepný závod Piešťany v zmysle § 39 ods. 10 písm. d) zák. č. 364/2004 Z.z. (vodného zákona) v súčinnosti s § 73 ods. 16 vodného zákona použitie znečisťujúcej látky – postreku Roundup BIAKTIV (účinná látka 480 g/l glyphosate – IPA, t. j. 360 g/l fosfonomethyl – glycin) na odstraňovanie nežiadúcej vegetácie a buriny pri výkone správy vodných tokov a nádrží

 

Použitie prípravku Roundup BIAKTIV

Prílohy

ZDIEĽAŤ