Povolený výrub drevín od 1. októbra do konca februára

Súhlas na výrub dreviny môže orgán ochrany prírody vydať po splnení nasledovných podmienok:

Dreviny musia byť posúdené z hľadiska:

a) ekologických funkcií dreviny,

b) estetických funkcií dreviny,

c) z hľadiska vplyvov na zdravie človeka.

§ 47 ods.3 zákona

Pri posudzovaní žiadosti o vydávaní súhlasu na výrub dreviny je orgán ochrany prírody  povinný prihliadať na:

a) druh a zdravotný stav dreviny,

b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,

c) ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny.

 § 47 ods. 3 zákona

So súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca.
 § 47 ods. 3 zákona

Súhlas na výrub drevín možno vydať  len v odôvodnených prípadoch. 
( § 47 ods. 3 zákona)

Ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä
v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára. 
( § 22 ods. 11 vyhlášky č.170/2021 Z.z.)

Rozhodovací  proces o vydaní alebo nevydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  V prípade, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti (neúplná žiadosť),je orgán ochrany prírody povinný vyzvať žiadateľa o výrub, aby žiadosť v určenej lehote doplnil a nedostatky odstránil.

ZDIEĽAŤ