Projekt: Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

Obec Košúty realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/83), ktorého zámerom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov v obci s cieľom skvalitniť životné prostredie a zlepšiť osvetu a propagáciu v oblasti separovania odpadov. Ide o investíciu do infraštruktúry odpadového hospodárstva, vďaka ktorej sa zefektívni existujúci systém separovania a to o BRKO – biologicky rozložiteľný komunálny odpad, zvýši sa množstvo vyseparovaných zložiek odpadov určených na druhotné spracovanie a zníži sa množstvo zmesového komunálneho odpadu.

Názov projektu:                      Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

Kód projektu v ITMS 2014+ :                        310011L182

Miesto realizácie projektu:                             Obec Košúty

Zmluvná výška NFP:                                       81 620,20 EUR

Časová realizácia projektu:                           od 11/2018 – 06/2019

Cieľ projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Košúty

Predmet projektu: Obstaranie 610 ks kompostérov o objeme 800 litrov a 20 ks o objeme 1000 l pre domácnosti

Druh projektu:                                    Dopytovo orientovaný projekt

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností.

Za účelom nákupu kompostérov obec zrealizovala podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Informácie o projekte

Realizácia projektu: Prevzaté kompostéry

Prílohy

ZDIEĽAŤ