Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k zabezpečeniu poskytovania sociálnych služieb:

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

********************************************************************

OSTATNÉ TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty
Formulár k dani z nhnuteľnosi

Źiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Košúty

Prílohy