Verejná vyhláška – výzva / oznámenie o vstupe – odstránenie porastov

Spoločnosť  Zelená Dolina, s.r.o., Š. Moyzesa 1, 034 01 Ružomberok, v súlade s Rámcovou dohodou č. 64/2017 zo dňa 16.12.2016 pre NN vedenia poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. si Vás dovoľuje osloviť v súlade s §11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike s výzvou na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo Vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Nad pozemkami vo Vašom vlastníctve v obci katastrálnych území vo Vašej správe sa nachádza nízkonapäťové vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s..

V prípade, ak stromy, dreviny resp. iné porasty nebudú do termínu začatia prác odstránené, resp. okliesnené vlastníkmi, v súlade s § 11 ods. 3 zákona o energetike v platnom znení Vám týmto oznamujeme, že máme právo na dobu nevyhnutnú na odstránenie a / alebo okliesnenie týchto stromov alebo iných porastov vstúpiť na dotknuté pozemky.. Odstránenie / okliesnenie týchto porastov prosím hláste priamo na adrese Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Termín začatia prác je naplánovaný podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Zároveň Vás prosíme o oznámenie, či ako vlastník drevenej hmoty, ktorá bude orezaná, máte o ňu záujem a viete ju ako Vaše vlastníctvo zhodnotiť. V opačnom prípade táto bude po orezaní odvezená a spracovaná v súlade so zákonom o odpadoch. Verejná vyhláška výzva – oznámenie o vstupe

ZDIEĽAŤ