Všeobecné záväzné nariadenia

VZN c_1_2020 o ochranom pásme pohrebísk na území obce Košúty
pdf-embedder url=”https://kosuty.sk/wp-content/uploads/2019/12/VZN_č.4_2019_o-miestom-poplatku-za-rozvoj.pdf”]

Dodatok č. 3 k VZN č. 02_2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3.2019

Dodatok č.3 k VZN č. 1.2016
Dodatok č. 2 k VZN č. 02_2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - kópia

Prílohy