Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Košúty

VZN c_1_2020 o ochranom pásme pohrebísk na území obce Košúty
ZDIEĽAŤ