Vydávanie kompostérov do domácností v obci Košúty dňa 03.10.2019 (v štvrtok) od 14:00 hod. – 16:00 hod.

 

Miestom ich vydávania je areál bývalej Plemenárskej stanice, súp. č. 9 v Košútoch, v Zámostí, vchod vedľa autobusovej zastávky, dňa 03. októbra 2019 (v štvrtok) v čase od 14:00 hod. – 16:00 hod.

  • Záhradné kompostéry sa budú vydávať zdarma.
  • Každá domácnosť má nárok na jeden kompostér.
  • Kompostér je v objeme 801 litrov, v demontovanom stave, váha cca 25 kg, z tohto dôvodu prosíme občanov, aby si zabezpečili adekvátny spôsob prepravy.

Obyvateľ obce si prevezme:
1 ks záhradného kompostéra demontovaný v objeme 801 litrov,
1 ks návodu na obsluhu kompostéra,
1 ks príručky pre správne kompostovanie,
1 ks označenia kompostéra formou nálepky, ktorú nalepí na zložený kompostér,
1 ks preberacieho protokolu.

Nakoľko k vydaniu kompostéra je potrebné vypísať potrebnú dokumentáciu, prosíme obyvateľov o trpezlivosť pri preberaní.

Podmienkou na prevzatie kompostéra je záväzok občana, ktorý potvrdí pri prevzatí kompostéra podpisom a to:

Umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
Poskytovateľ a ním poverené osoby,

Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
o zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel
zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany

Prijímateľa bude informovať Prijímateľa o poškodení a odcudzení zvereného majetku
zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osobe.
Obec Košúty v rámci úspešného projektu cez operačný program Kvalita životného prostredia získalo financie vo výške 81 620,20 € (95% spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR). Obec Košúty financovalo zo svojho rozpočtu vo výške 5% sumou 4 295,80 €. Obyvateľom boli zakúpené kompostovacie zásobníky, ktoré budú poskytnuté bezodplatne. Zároveň bude obyvateľom poskytnutá publikácia, ktorá bude informovať o správnom kompostovaní.

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedenia zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

ZDIEĽAŤ