Vydávanie kompostérov do domácností v obci Košúty od 03. septembra 2019

Miestom ich vydávania je areál bývalej Plemenárskej stanice, súp. č. 9 v Košútoch, v Zámostí, vchod vedľa autobusovej zastávky, v pracovných dňoch od 03. septembra 2019 do 06. septembra v čase od 14:00 – 15:30 hod. a v sobotu 07. septembra  v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

 • Záhradné kompostéry sa budú vydávať zdarma.
 • Každá domácnosť má nárok na jeden kompostér.
 • Kompostér je v objeme 801 litrov, v demontovanom stave, váha cca 25 kg, z tohto dôvodu prosíme občanov, aby si zabezpečili adekvátny spôsob prepravy.

Obyvateľ obce si prevezme:

 • 1 ks záhradného kompostéra demontovaný v objeme 801 litrov,
 • 1 ks návodu na obsluhu kompostéra,
 • 1 ks príručky pre správne kompostovanie,
 • 1 ks označenia kompostéra formou nálepky, ktorú nalepí na zložený kompostér,
 • 1 ks preberacieho protokolu.

Nakoľko k vydaniu kompostéra je potrebné vypísať potrebnú dokumentáciu, prosíme obyvateľov o trpezlivosť pri preberaní.

Podmienkou na prevzatie kompostéra je záväzok občana, ktorý potvrdí pri prevzatí kompostéra podpisom a to:

 • Umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
  1. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  2. Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
  3. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
 • o zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel
 • zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany Prijímateľa
 • bude informovať Prijímateľa o poškodení a odcudzení zvereného majetku
 • zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osobe.

Obec Košúty v rámci úspešného  projektu cez operačný program Kvalita životného prostredia získalo financie vo výške 81 620,20 € (95% spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR). Obec Košúty financovalo zo svojho rozpočtu vo výške 5% sumou 4 295,80 €. Obyvateľom boli zakúpené kompostovacie zásobníky, ktoré budú poskytnuté bezodplatne. Zároveň bude obyvateľom poskytnutá publikácia, ktorá bude informovať o správnom  kompostovaní.

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedenia zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Plagát Odovzdanie kompostérov do domácností

Prílohy

ZDIEĽAŤ