Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. – odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp.vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypadnutie vedenia, a to príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.
Orez stromov Západoslovenská Distribučná

Prílohy

ZDIEĽAŤ