Základná škola Jerguša Ferka v Košútoch – Otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy Jerguša Ferka v Košútoch oznamuje, že Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.septembra 2020 (streda) o 8.00 hod  – 8.30 hod v budove školy a to bez prítomnosti rodičov. Triedny aktív prváckych rodičov s triednou učiteľkou, bude na školskom dvore v altánku, kde dostanú potrebné informácie.

Zákonný zástupca:

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič. Tlačivá Vám budú k dispozícií pred vstupom do školy alebo budú uverejnené na webovej stránke obce Košúty.
 • Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ.
 • Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
 • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku skupiny a riaditeľku školy.
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.
 • Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE!
 • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
 • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.
 • Nakoľko otvorenie školského roka bude bez prítomnosti rodičov, budeme zisťovať od detí záujem o školský klub a stravovanie.
 • Počas obdobia 2.9. – 14.9.2020 sa neorganizujú hromadné aktivity, z toho dôvodu bude školské a triedne ZRPŠ presunuté až po 15.9. (termín podľa pokynov včas oznámime).
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9. – 23.9.2020.

Prílohy:

Oznam

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

ZDIEĽAŤ