Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Jerguša Ferka v Košútoch

Milí rodičia budúcich prvákov,

riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že zápis detí  do  1. ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční  11.04.2022 v čase od 12,00 h. do 16,00 h.

Na zápis je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • ak je dieťa zverené súdom do výchovy len jedného z rodičov, je potrebné aj rozhodnutie súdu,
  • prefotený preukaz poistenca
  • v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky – žiadosť o odklad, odporučenie od lekára, odporučenie od CPPPaP
  • pri zápise bude možnosť objednať si sadu zošitov k Šlabikáru pre 1. ročník , ostatné zošity a výkresy v cene 15 eur .

Aj naša škola prechádza procesom elektronizácie. Je v našom záujme prispôsobiť sa dobe.

Vyplnením  elektronickej prihlášky, ktorá nahradí papierovú formu dotazníka, urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise.

Nachádza sa na stránke našej školy www.zsjferkakosuty.edupage.org (v záhlaví) alebo https://zsjferkakosuty.edupage.org/register/. Na jej vyplnenie nie je potrebné prihlásenie sa na stránku školy. Prihlášku môžete vyplniť doma, ak máte možnosť, môžete ju vytlačiť a podpísanú oboma zákonnými zástupcami priniesť na zápis.  V prípade, že túto možnosť nemáte, stačí ju len elektronicky vyplniť, odoslať a podpíšete ju na zápise.

Aj keď vyplníte elektronickú prihlášku,  Vaša osobná účasť na zápise je nutná na overenie dokladov.

Počas zápisu učitelia zisťujú, ako sú pripravené deti na školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Opätovne musíte zapísať aj deti, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022.

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2022, iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty. Prevzatie Rozhodnutia o prijatí žiaka by mali podpísať obaja zákonní zástupcovia (v prípade, ak je to možné).

Upozornenie pre rodičov na zmenu v zákone 209/2019 z 27. júna 2019 ( s účinnosťou od 1.1.2021), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  • 28a

(3)

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosťriaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií kontaktujte riaditeľku školy mailom: zakladnaskolakosuty@gmail.com alebo na t. č. 031/784 9124.

PaedDr. Andrea Mičíková

Riaditeľka školy

ZDIEĽAŤ