Zápis do materskej školy v Košútoch na školský rok 2021-2022

Zápis do materskej školy

Oznamujeme rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2021-2022 sa uskutoční

v dňoch 10. a 11. mája 2021 v Materskej škole- Óvoda v  Košútoch

v čase od 8:00- 15:00 hod.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy:

1.ELEKTRONICKY – scan žiadosti poslať emailovou poštou na adresu

skolka@kosuty.sk

Podpísaný originál žiadosti s potvrdením od lekára je potrebné odovzdať riaditeľke  MŠ najneskôr do 20.5.2021.

  1. OSOBNE – 10. a 11. mája 2021 v čase od 8,00- do 15,00 hod.

Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ju doručí do materskej školy podľa pokynu riaditeľky školy do 20.5.2021.

  1. POŠTOU alebo kuriérom- na adresu MŠ. Adresa na doručenie žiadosti poštou: Materská škola-Óvoda, Košúty 202, 925 09

Formulár žiadosti  na stiahnutie nájdete na webovej stránke materskej školy mskosuty.estranky.sk

Podmienky prijatia:

Prednostne sa prijíma dieťa:

  • ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné;
  • ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022;
  • výnimočne prijaté dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022;

Ostatné podmienky prijatia:

  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/ rodičov o prijatie detí do materskej školy uprednostňujeme pri prijímaní deti , ktoré dovŕšia 3 roky veku,
  • súrodencov detí, ktoré už navštevujú MŠ.
  • deti ktoré ovládajú základné hygienické a seba obslužné činnosti a deti, ktoré vedia komunikovať a vyjadriť svoje potreby
  • a s trvalým pobytom v obci Košúty

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do15.júna 2021.

Prílohy:

ŽIADOSŤ o prijatie do MŠ NOVÉ

Zápis do MŠ 2021-2022

Prílohy

ZDIEĽAŤ