ZÁPIS DO MŠ KOŠÚTY – ÓVODA 10. a 11. mája 2022

Zápis do Materskej školy

Oznamujeme rodičom, že zápis do materskej školy

na školský rok 2022-2023

sa uskutoční v dňoch 10.a 11. mája 2022

v Materskej škole- Óvoda v  Košútoch

 v čase od 8:00- 15:00 hod.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy:

  • ELEKTRONICKY – scan žiadosti emailovou poštou na adresu skolka@kosuty.sk  Podpísaný originál žiadosti s potvrdením od lekára je potrebné odovzdať riaditeľke MŠ najneskôr do 20.5.2022.
  • OSOBNE – 10. a 11. mája 2022 v čase od 8,00- do 15,00 hod.

Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ju doručí do materskej školy podľa pokynu riaditeľky školy do 20.5.2022.

  • POŠTOU alebo kuriérom- na adresu MŠ. Adresa na doručenie žiadosti poštou:  Materská škola-Óvoda,

Košúty 202, 925 09

Formulár žiadosti na stiahnutie nájdete na webovej stránke materskej školy mskosuty.estranky.sk ŽIADOSŤ o prijatie do MŠ NOVÉ.docx alebo

ŽIADOSŤ o prijatie do MŠ NOVÉ

Podmienky prijatia:

Prednostne sa prijíma dieťa:

◦ ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné;

◦ ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023;

◦ výnimočne prijaté dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023

Ostatné podmienky prijatia:

  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/ rodičov o prijatie detí do materskej školy uprednostňujeme pri prijímaní deti
  • súrodencov detí, ktoré už navštevujú MŠ.
  • deti ktoré ovládajú základné hygienické a seba obslužné činnosti a deti, ktoré vedia komunikovať a vyjadriť svoje potreby
  • s trvalým pobytom v obci Košúty

 

Mgr. Zdenka Mačicová           Katarína Királyová

Zriaďovateľ MŠ             riaditeľka materskej školy

Prílohy

ZDIEĽAŤ