Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košútoch, konanom dňa 28.09.2020 – príloha: Zapisnica 28.09.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košútoch – per rollam, konanom dňa 16. marca 2020 – príloha: Zápisnica o hlasovaní per rollam

* * *

Zápisnica napísaná na prvom – ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košútoch, konanom dňa 04. decembra 2018 – príloha: Zápisnica – ustanovujúce zasadnutie 04.12.2018

Prílohy