Zmluvy 2014

GA119/2014 ALATERE, s. r. o., Stará Turá Zmluva o poskytovaní služieb viď. zmluva
9406797395 ZSE Energia a.s., Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny viď. zmluva
9406798699 ZSE Energia a.s., Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny viď. zmluva
9406797343 ZSE Energia a.s., Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny viď. zmluvu
9406797334 ZSE Energia a.s., Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny viď. zmluva
9406796509 ZSE Energia, a.s., Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny viď. zmluvu
1 ZSE Energia, a.s., Bratislava Zmena a doplnenie všetkých Zmlúv… 0
60/002/14 Prima banka Slovensko, a. s., Žilina Poskytnutie úveru: „Rekonštrukcia detského ihriska v obci Košúty“ a „Vybudovanie viacúčelovej spevnenej plochy za kultúrnym domom – Košúty“ 34.744,07 €
0700036 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Vybudovanie viacúčelovej spevnenej plochy za kultúrnym domom – Košúty 9094,45 €
0700035 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Rekonštrukcia detského ihriska v obci Košúty 19883,94 €
Príloha č. 1 Peter Adámek st., Vinohrady nad Váhom č. 234 Podľa Zmluvy o dielo* viď. predošlú zmluvu o dielo
Zmluva Peter Adámek st., Vinohrady nad Váhom č. 234 viď. čl. III – Predmet zmluvy viď. čl. VII Cena diela
Príloha č. 1 Energet s. r. o., Sereď Úprava vzťahov medzi zmluvnými stranami viď. čl. V Odmena a platobné podmienky
Zmluva Energet s. r. o., Sereď Úprava vzťahov medzi zmluvnými stranami viď. čl. III Odmena
09/DruSur/2013 Odpadová s. r. o., Riečna č. 4, Bratislava Sídlo: Čierna Voda č. 99 Zber, preprava a dotrieďovanie separovaného odpadu (viď. čl. 1) viď. čl. V – Odmena