ÚRADNÁ TABUĽA

Voľby prezidenta SR 2019 – 1. kolo: 16. marec 2019, 2. kolo: 30. marec 2019

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019 od 07:00 – 22:00 hod. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – 25. máj 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča – Dátum a čas konania volieb: Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. <br/ Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén Tájékoztatás a választópolgárok részére – A választások időpontja: Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019. május 25-én,

Výzva – prísny zákaz dávať stavebný odpad do smetných nádob

Technické služby mesta Galanta vyzývajú občanov, že je PRÍSNE ZAKÁZANÉ dávať stavebný odpad do smetných nádob. V prípade, ak sa zistí, že sa v nádobe stavebný odpad nachádza, táto nebude od občanov odobratá. Ak sa vozidlo stavebným odpadom poškodí, náklady spojené s opravou bude musieť občan uhradiť.

Národný projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčasti bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality prostredníctvom koordinácie komplementárneho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov. Zaoberá sa postupmi na znižovanie

KALENDÁR PODUJATÍ